INEX

Over ons

Inex en duurzaam ondernemen

Download hier ons duurzaamheidsverslag

 


De toenemende zorg voor het milieu speelt een steeds grotere rol, zowel bij de overheid, de industrie als bij consumenten.

Omdat de vraag naar zuivel en voedselproducten zal blijven toenemen, moet er duurzamer geproduceerd worden.
Tegelijkertijd worden natuurlijke bronnen zoals landbouwgrond en water steeds schaarser.

Inex ging het engagement aan om zorg te dragen voor onze planeet. Dagelijks worden de processen in vraag gesteld met de bedoeling om ze te verbeteren en dit zijn onze realisaties tot hiertoe.

  • Energiebesparing in zuivelproces

De productie van melk en de verwerking van melk tot zuivelproducten is zeer energieverslindend. Het gebruik van fossiele energie (aardgas en olie) zorgt voor uitstoot van CO2 (kooldioxide). Deze CO2 veroorzaakt mee het broeikaseffect, waardoor de aarde opwarmt. Inex werkt eraan om in de hele zuivelketen een vermindering van de energiebehoefte te bewerkstelligen. Inex is toegetreden tot dit Vlaamse Convenant Energiebenchmarking. Door toe te treden tot het convenant gaat Inex de verplichting aan om de energie-efficiëntie van haar procesinstallaties op wereldtopniveau te brengen tegen 2012.

Deze inspanningen worden gedaan  door aanpassingen van de processen, zoals een beter warmtehergebruik, efficiëntere reiniging van onze machines en het energiezuinig aanpassen van onze koelinstallaties. We houden ook rekening met het energieverbruik bij de aanschaf van nieuwe machines.

In 2011 heeft Inex een mega photo-voltaische installatie op haar fabrieksdaken in gebruik genomen. Er wordt 1 megawatt piek zonne-energie opgewekt. Dit stemt overeen met 5% van het energieverbruik. In totaliteit worden 5500 panelen geplaatst.


 

  • Waterbesparing

Het waterverbruik per liter afgevuld product wordt in de BBT (= Best Beschikbare Technieken) voor de zuivelindustrie voorgeschreven op 3,5 liter per liter eindproduct. Bij Inex wordt voor 1 liter eindproduct ca. 2,7 liter water verbruikt.
Dit is meer dan 20% beter dan het sectorgemiddelde. In 2009 werd per liter eindproduct een waterbesparing gerealiseerd van 0,8 % t.o.v. 2008. Dit alles is het gevolg van de implementatie van waterbesparende maatregelen en de strikte opvolging van de waterverbruiken.


 

  • Luchtemissie

Schone, frisse lucht is essentieel voor mens, plant en dier. Inex zal gedurende het jaar 2011 zijn stoomproductie omschakelen van het stoken op aardolie naar aardgas. Door deze omschakeling zal er noch roet noch zwavel worden uitgestoten. Dit komt absoluut de problematiek van het fijn stof ten goede, een grote uitdaging van de komende decennia. Ook de uitstoot van CO2 zal door deze investering met 40% worden teruggedrongen.


 

  • Milieuvriendelijk melkvervoer

Omdat Inex zelf instaat voor het vrachtvervoer van de rauwe melk van bij de boer tot in de zuivelfabriek blijft ze de verantwoordelijkheid dragen om de impact op het milieu tot een minimum te beperken. De volledige vloot van tankwagens werd de afgelopen 3 jaar vernieuwd naar moderne en zuinige opleggers met grote capaciteit (27.000L) zodat het aantal afgelegde km kon verminderd worden om dezelfde hoeveelheid melk op te halen.
Ook de distributie van de eindproducten naar klanten werd geoptimaliseerd door ernaar te streven om transporteurs aan te stellen met retourvrachten (vb. voor Nederland plantentransport als retourvracht). Dubbel voordeel: ecologisch en economisch.


 

 

  • Voedselveiligheid

Door deelname aan het monsternameplan Monimilk zorgt Inex voor een voortdurende monitoring van de melk vóór verwerking op eventuele residuen van pesticiden, zware metalen en andere contaminanten. Inex maakt ook gebruik van de autocontrolegids ‘zuivelverwerking’. Deze gids was de allereerste in de ganse voedingsketen die door het Voedselagentschap werd goedgekeurd

  • Verpakkingsbeleid

Inex heeft een enorm brede waaier aan moderne en milieuvriendelijke verpakkingslijnen.
Zo bracht ze als eerste in Europa langhoudbare consumptiemelk in grootverpakkingen van 10L tot 1000L.
Voor de Nederlandse markt is er de specifieke 2L can verse melk.
Inex is stichtend lid van Fost +. Fost Plus promoot, coördineert en financiert de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België
Ook in Frankrijk zijn we lid van Eco-emballage en in Nederland van Stichting Retourverpakking.
In 2011 zullen al de door ons op de markt gebrachte tetra Brik en Gable Topverpakkingen vervaardigd worden met FSC * gekeurd karton “Het FSC –label garandeert de duurzame oorsprong van het papier omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. De eindklant krijgt aldus de absolute garantie dat dit papier afkomstig is van goed beheerde FSC gecertificeerde bossen”
Lees er meer over op www.fsc.be of www.fsc.nl
*(Forest Stewardship Council TM) Meer weten? Kijk op www.tetrapakbenelux.be


  • Gezonde producten

Melk is van nature een gezond product. Daarenboven speelt INEX reeds geruime tijd in op de trend naar gezonde producten en werkt ze mee aan het bestrijden van het "obesitas" .
Inex is de grootste schoolmelkleverancier van Belgie en heeft hierdoor een maatschappelijke rol te vervullen. Als eerste ontwikkelde INEX gearomatiseerde melk  zonder toevoeging van suiker of zoetstoffen. Toch zijn de lekker zoet dankzij de van nature aanwezige melksuikers . De drankjes kregen de naam TaBoe en bestaan in chocolade en vanille smaak.

 

  •  Biologische producten

Inex heeft sinds enkele maanden de eerste stappen gezet om biologische producten te produceren. Reeds 3 producten werden met succes geïntroduceerd.

  • Weidemelk

Om een antwoord te bieden op de vraag van consumenten om melk te kunnen aankopen van koeien die niet enkel op stal staan, werd het begrip weidemelk in het leven geroepen. Weidemelk is melk afkomstig van melkveebedrijven waar de koeien gedurende minstens 120 dagen per jaar en ten minste 6 uur per dag in de weide vertoeven.

In de praktijk past 92% van de melkveehouders weidegang toe, concreet betekent dit dat meer dan 80% van de Inex melk weidemelk is.

Om te borgen dat aan de voorwaarden voldaan wordt,  wordt Inex, zowel als zijn melkleveraars regelmatig geauditeerd.

Back to top