INEX

Privacybeleid

Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “NV INEX” (hierna genoemd “INEX”, “wij”
of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.
Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website
https://www.inex.be (hierna genoemd de “Website”) (ii) het bezoeken van onze vestiging en (iii) alle
(commerciële) relaties tussen INEX en haar klanten, prospecten, leveranciers, dienstverleners en business
partners.


Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die INEX verzamelt, alsook over
de wijze waarop INEX deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
INEX wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te
weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (ii) de EU Verordening 2016/679
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en
(iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.
Het bezoeken van de Website, het aankopen van de producten van INEX, enige communicatie met INEX,
inschrijven op de nieuwsbrief impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw
persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop INEX uw persoonsgegevens
verzamelt, gebruikt en verwerkt.


Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van INEX.

I. Soorten persoonsgegevens

INEX kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
 Naam
 Voornaam
 Emailadres
 Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 Aanspreektitel
 Adres
 Facturatieadres
 Functie
 Foto/afbeelding
 Camerabeelden
 Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contact- en/of sponsorformulier
 Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan INEX (bv. tijdens correspondentie)
INEX verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website.
Zo zal INEX, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke
webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat INEX toe om statistieken op te maken betreffende
het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:
 Bezoek van de Website
 Een samenwerking met INEX (incl. opvolging daarvan)
 Aanmelding/registratie middels tablet bij ingang van de INEX vestiging
 Invullen contact- en/of sponsorformulier (al dan niet via de Website)
 Invullen prospectie- of klantenfiche
 Aanvraag voor een offerte
 Plaatsen van een bestelling
 Inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 Correspondentie met en uitgaande van INEX (zowel telefonisch als via email)
 Het nemen van foto’s op evenementen
De door INEX verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.
Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde
diensten (bv. om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij
wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

INEX kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
 Aanmaak badge voor een bezoeker van de INEX vestiging
 Kennisgeving van aankomst van een bezoeker aan de werknemer van INEX (via mail en/of SMS)
 Logging van bezoekers INEX vestiging
 De uitvoering van een overeenkomst met INEX (incl. de opvolging daarvan)
 Opmaak/versturen van een offerte
 Opmaak/leveren van een bestelling
 Opmaak factuur bij aankoop door particulier in winkel onsite (> € 150)
 Facturatie B2B-klanten en de invordering van betalingen
 Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van
uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 Verzenden van nieuwsbrieven
 Beveiliging van het gebouw
 Beantwoorden van een vraag gesteld door middel van het contact- of sponsorformulier
 Statistische doeleinden


De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:
 U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke
doeleinden
 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met INEX of om op uw verzoek
vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op INEX rust
 De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te
beschermen
 De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van INEX of van
een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot
bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u
minderjarig bent).


IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

INEX zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van
de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot database
management, hosting, transport van de bestellingen, alsook in kader van het beroep dat INEX doet op derde
partijen (bv. voor de verwerking van aanmeldingen van bezoekers)). In dit kader zullen uw persoonsgegevens
mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, cloud partners, transport partners, hosting
partners, externe IT-consultants.
Indien het noodzakelijk is dat INEX in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de
betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen
van deze Privacy Verklaring.


Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat INEX uw persoonsgegevens openbaar maakt:
 Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer INEX hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader
van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging
van de rechten van INEX.
 Wanneer INEX of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw
persoonsgegevens die INEX heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.
In alle overige gevallen zal INEX uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen,
tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een
dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en
privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die
zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de
Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de
standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010
(Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op
grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving
van een andere regelgeving, bewaart INEX uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk
is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik
persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:
 Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (INEX wijst u er in dit kader wel
op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u
bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met [dpo@emailadres.be]
of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan INEX te bezorgen via e-mail of
per post.


U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier
Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten van INEX meer ontvangen, kunt u zich op elk moment
uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van INEX.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

INEX verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige
toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
INEX zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren on-site in de EU als in de cloud met datacenter(s)
in de EU.
Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van INEX, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij
stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van
overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat INEX
in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

INEX is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het
is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy
Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat
u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. INEX draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of
controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en
verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en
internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving
handelen.

XI. Contacteer INEX

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop INEX uw persoonsgegevens verzamelt,
gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
- Via e-mail: [dpo@emailadres.be],
of
- Via de post: Inex NV, Meulestraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem (België)
Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop INEX deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of
wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop INEX uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan
u een klacht indienen bij de Privacy Commissie

Subscribe
Privacybeleid

Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “NV INEX” (hierna genoemd “INEX”, “wij”
of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.
Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website
https://www.inex.be (hierna genoemd de “Website”) (ii) het bezoeken van onze vestiging en (iii) alle
(commerciële) relaties tussen INEX en haar klanten, prospecten, leveranciers, dienstverleners en business
partners.


Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die INEX verzamelt, alsook over
de wijze waarop INEX deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
INEX wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te
weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (ii) de EU Verordening 2016/679
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en
(iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.
Het bezoeken van de Website, het aankopen van de producten van INEX, enige communicatie met INEX,
inschrijven op de nieuwsbrief impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw
persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop INEX uw persoonsgegevens
verzamelt, gebruikt en verwerkt.


Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van INEX.

I. Soorten persoonsgegevens

INEX kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
 Naam
 Voornaam
 Emailadres
 Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 Aanspreektitel
 Adres
 Facturatieadres
 Functie
 Foto/afbeelding
 Camerabeelden
 Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contact- en/of sponsorformulier
 Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan INEX (bv. tijdens correspondentie)
INEX verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website.
Zo zal INEX, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke
webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat INEX toe om statistieken op te maken betreffende
het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:
 Bezoek van de Website
 Een samenwerking met INEX (incl. opvolging daarvan)
 Aanmelding/registratie middels tablet bij ingang van de INEX vestiging
 Invullen contact- en/of sponsorformulier (al dan niet via de Website)
 Invullen prospectie- of klantenfiche
 Aanvraag voor een offerte
 Plaatsen van een bestelling
 Inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 Correspondentie met en uitgaande van INEX (zowel telefonisch als via email)
 Het nemen van foto’s op evenementen
De door INEX verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.
Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde
diensten (bv. om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij
wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

INEX kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
 Aanmaak badge voor een bezoeker van de INEX vestiging
 Kennisgeving van aankomst van een bezoeker aan de werknemer van INEX (via mail en/of SMS)
 Logging van bezoekers INEX vestiging
 De uitvoering van een overeenkomst met INEX (incl. de opvolging daarvan)
 Opmaak/versturen van een offerte
 Opmaak/leveren van een bestelling
 Opmaak factuur bij aankoop door particulier in winkel onsite (> € 150)
 Facturatie B2B-klanten en de invordering van betalingen
 Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van
uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 Verzenden van nieuwsbrieven
 Beveiliging van het gebouw
 Beantwoorden van een vraag gesteld door middel van het contact- of sponsorformulier
 Statistische doeleinden


De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:
 U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke
doeleinden
 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met INEX of om op uw verzoek
vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op INEX rust
 De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te
beschermen
 De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van INEX of van
een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot
bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u
minderjarig bent).


IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

INEX zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van
de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot database
management, hosting, transport van de bestellingen, alsook in kader van het beroep dat INEX doet op derde
partijen (bv. voor de verwerking van aanmeldingen van bezoekers)). In dit kader zullen uw persoonsgegevens
mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, cloud partners, transport partners, hosting
partners, externe IT-consultants.
Indien het noodzakelijk is dat INEX in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de
betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen
van deze Privacy Verklaring.


Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat INEX uw persoonsgegevens openbaar maakt:
 Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer INEX hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader
van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging
van de rechten van INEX.
 Wanneer INEX of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw
persoonsgegevens die INEX heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.
In alle overige gevallen zal INEX uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen,
tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een
dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en
privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die
zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de
Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de
standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010
(Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op
grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving
van een andere regelgeving, bewaart INEX uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk
is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik
persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:
 Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (INEX wijst u er in dit kader wel
op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u
bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met [dpo@emailadres.be]
of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan INEX te bezorgen via e-mail of
per post.


U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier
Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten van INEX meer ontvangen, kunt u zich op elk moment
uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van INEX.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

INEX verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige
toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
INEX zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren on-site in de EU als in de cloud met datacenter(s)
in de EU.
Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van INEX, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij
stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van
overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat INEX
in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

INEX is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het
is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy
Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat
u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. INEX draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of
controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en
verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en
internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving
handelen.

XI. Contacteer INEX

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop INEX uw persoonsgegevens verzamelt,
gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
- Via e-mail: [dpo@emailadres.be],
of
- Via de post: Inex NV, Meulestraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem (België)
Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop INEX deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of
wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop INEX uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan
u een klacht indienen bij de Privacy Commissie

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third-party websites of social media when you visit a page that contains embedded content from social media. Such third party cookies may follow your use of the Inex nv website. If you continue to use this website, we assume that you will receive all cookies on the Inex nv website. However, you can change your cookie settings at any time by deleting your cookies for this domain.

Ok, I accept cookies
More about cookies?